Antalya İcra Avukatı - Antalya İcra Hukuku 2

Antalya İcra Avukatı – Antalya İcra Hukuku

Antalya icra avukatı; icra ve iflas hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada, kendisinden hukuki yardım isteyen kişilere hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. İcra hukukundan kaynaklanan hukuki işlerde usule veya esasa ilişkin bir hata ya da ihmalin sebep olacağı hukuki ve maddi kayıplar dikkate alındığında, deneyimli bir Antalya icra avukatından yardım almanın ne derece doğru bir yaklaşım olacağı açıktır. Antalya icra avukatı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu başta olmak üzere, icra hukuku düzenlemelerinin hüküm altına alındığı kanunlar üzerinde ihtisas sahibidir. İcra ve İflas Kanunu, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenleyen, borcun nasıl ifa edileceğini belirleyen kurallar bütünüdür. İcra hukuku; temelde, borcunu ifa etmeyen borçludan, alacaklının talebi üzerine, borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlığına devlet zoruyla el konularak borcun ödenmesini konu alır. Alacak tahsili, icra takibinin başlatılması, icra takibine itiraz ve itirazın iptali davaları gibi icra hukukunu doğrudan ilgilendiren hukuki işlerde uzman yardımına başvurmak, gelecekte telafisi güç sorunlarla karşılaşmamak adına son derece önemlidir. Hukuki bilgi, birikim ve deneyim açısından yetkin bir Antalya icra avukatı ile çalışmak son derece isabetli bir yaklaşım olacaktır.

Antalya İcra Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Antalya icra avukatı; icra daireleri, icra hukuk mahkemeleri, icra ceza mahkemelerinin görev alanına giren, icra ve iflas hukuku düzenlemelerinden kaynaklanan hukuki işlerde temsil ve danışmanlık hizmeti vererek hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmasına engel olur. İcra hukukunun oldukça hacimli bir alan olması dolayısıyla icra avukatının görev alanı son derece kapsamlıdır. Ancak, icra avukatı tarafından yerine getirilen başlıca işler şu şekilde sıralanabilir:

 • İcra takibi | ilamlı – ilamsız
 • İpotek ve rehin takibi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi
 • İcra (ödeme) emrine itiraz
 • İtirazın iptali davası
 • İstihkak davası
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat davası
 • İcra takibine ilişkin olarak taşınır ve taşınmazları üzerine haciz konularak satış gerçekleştirilmesi
 • Aleyhte başlatılan icra takibine karşı itiraz ve şikayet yoluna başvurulması
 • Arabuluculuk faaliyetle borcun tahsili
 • Karşılıksız çek davalarının takibi
 • İpotek ve rehin haklarının kullanılmasının sağlanması
 • İcra hukuku kapsamında hukuk danışmanlığı
 • Ödeme taahhüdünün hazırlanması
 • Tasarrufun iptali davası
 • Alacağın tahsil edilmesi
 • Alacağın tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü vasıtasıyla icra takibi başlatılması
 • Finansal kiralama ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibinin sağlanması
 • Borca ve kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz edilmesi.

Antalya icra hukuku avukatı; özel hukuk ilişkileri nedeniyle vücut bulan borcun, borçlu tarafından eda edilmemesi durumunda, borcun tahsil edilmesi başta olmak üzere, icra hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki işte hukuk desteği sağlar. Alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların profesyonel bir şekilde takip edilerek kısa zamanda ve müspet yönde sonuçlanmasını sağlar.

Antalya İcra Avukatı Ücretleri

Antalya icra avukatı ücretleri söz konusu olduğunda, somut dosyaya ve avukat yardımına konu işin vasfına göre farklı bir ücretlendirme görülecektir. Bu itibarla, avukat tarafından talep edilecek ücrete ilişkin kesin, net bir miktardan bahsetmek mümkün değildir. Avukat yardımı talep eden kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenecek ücret, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten daha düşük olamaz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top