Antalya Şirket Avukatı – Şirket Hukuku

Ticari hayatın önemli aktörleri olan şirketler ve ticari işletmeler, kuruluşlarından başlayarak ticari yaşamlarının tamamında hukuki düzenlemelere tabidir ve bu düzenlemeler uyarınca faaliyet göstermek durumundadır. Daima değişen, farklılaşan ve gelişen iş dünyasında şirketler, son derece kapsamlı ve teferruatlı mevzuat hükümlerine tabi kılınmakta ve işbu hükümlere aykırı hareket etmeleri halinde ağır hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Şirketler ve ticari işletmelere ilişkin sözleşme hükümlerinin hukuki çerçevesinin doğru bir şekilde belirlenmemesi, şirketin çok ciddi zararlar ve hak kayıpları yaşamasına neden olur Bu itibarla, ticari işletmelerin ve şirketlerin gerek özel hukuk gerekse kamu hukuku özel ve tüzel kişileriyle hukuki ihtilaflar yaşaması kaçınılmazdır. Bu nedenle, yaşanacak hukuki uyuşmazlıkların ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalmamak için etkili ve kapsamlı bir hukuki desteğe gereksinim duydukları aşikardır.

Antalya şirket avukatı, başta ticaret hukuku olmak üzere hukuki bilgi, birikim ve deneyimini şirketlerin istifadesine tahsis etmek suretiyle şirketlerin ve ticari işletmelerin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamasının önüne geçer. Antalya şirket avukatı; bir şirketin kuruluş sürecinden, hukuki hizmet sağladığı süre zarfında sermaye artırımından, sözleşmelerin düzenlenmesine değin pek çok hukuki iş, işlem ve uyuşmazlıkları ihtiva eden hukuki danışmanlık hizmeti icra eder.

Şirket avukatı; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, anonim ve limited şirketlere hukuki yardım sağlar. Şirket avukatlığı, uygulamada kullanılan bir diğer adıyla hukuk müşavirliği, hukuki yardım sağladığı şirket adına sağlıklı ve muntazam bir hukuki alt yapı tesis etmeyi amaçlar. Antalya şirket avukatı, şirketlere verdiği hukuki yardımla yalnızca mevcut uyuşmazlık ve davaların takibi hizmetini değil, henüz uyuşmazlık tekevvün etmeden önleyici hukuki tedbirler alınarak uyuşmazlıkların yaşanmasına mani olur.

Şirket avukatı, şirketin faaliyet gösterdiği ticari alana yönelik hukuki danışmanlığın yanı sıra şirket iç işleyişine yönelik hukuk danışmanlık da sağlar. Oldukça sıkı hükümlerle düzenleme altına alınmış şirketlerin şirket avukatı ile çalışması, telafisi güç hak ve maddiyat kaybı yaşanmaması adına en doğru yaklaşımdır.

Antalya şirket avukatınca hukuk yardımı sağlanan şirketin faaliyet gösterdiği ticari alan kapsamında Antalya şirket avukatı; mesleki bilgi ve birikimini hukuki öngörü kabiliyeti ile birleştirerek şirket tarafından maktu şekilde kullanılan kendi faaliyet alanına dair taşeron, distribütörlük, bayilik, tedarik vs. ticari sözleşmeler üzerinde koruyucu düzenlemelerde bulunur. Hukuken riskli bulduğu hususlarda gereken ikazlarda bulunarak şirketin tam bir hukuki koruma güvencesine sahip olmasını sağlar.

Şirket avukatlığı hizmeti kapsamında avukat tarafından şirkete sağlanacak şirket içi işleyişten kaynaklı hukuki yardımlar; şirket avukatının şirketin iç işleyişini hukuki perspektifle inceleme altına almasıyla birlikte başlar. Şirket avukatı, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra şirketin iş işleyişini kavranasının ardından, şirket personel sözleşmelerini ve özlük soyalarını tetkik ederek özlük dosyalarında eksik evrak olması veya hukuka aykırılıklar tespit etmesi halinde, eksiklikleri ve hukuka aykırılıkları gidererek hukuka uygun hale getirir.

Antalya şirketi avukatı tarafından hukuki yardım sağladığı şirketin kendisinden önceki hukuki eksikliklerini, hukuka aykırılıkları, gelecekte uyuşmazlık yaşanmasına zemin hazırlayacağını öngördüğü hususları gidermesinin ardından; şirket tarafından istihdam edilecek personele ilişkin yasal mevzuat gereği yükümlülüklerin eksiksiz icrası ve şirketin personel alımı sorasında personele imzalatılması gerekli hizmet ilişkisi sözleşmelerini düzenleyerek şirketin hukuki zeminde sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Antalya Şirket Avukatı Tarafından Sağlanan Hizmetler Nelerdir?

Antalya şirket avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Sözleşmelerin düzenlenmesi, riskli görülen hükümler değiştirilerek hukuka uygun şekilde ve şirket menfaati kapsamında değiştirilmesi,
 • Gerektiğinde sözleşme mütalaalarına iştirak ederek hukuki ikazlarda bulunulması,
 • Şirketin kuruluş aşamasında esas sözleşmesinin düzenlenmesi, iş ve işlemlerin takibi,
 • Şirket yetkililerinin hukuki sorularına yanıt vererek hukuki açıdan en doğru şekilde yönlendirilmesi,
 • Sermaye artırımı veya azaltılması için gereken işlemlerin ifası,
 • Pay devir sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Esas sözleşme değişikliklerinin yapılması,
 • Önleyici hukuki tedbirler alınarak yaşanması muhtemel hukuki uyuşmazlıklara ilişkin bilgilendirme yapılması,
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı tutanaklarının düzenlenmesi,
 • Şirket birleşme ve devralmalarında gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • Personelin hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı gereken metinlerin düzenlenmesi ve işlemlerin takibi,
 • Şirket iç yönergesinin ve organizasyon şemasının düzenlenmesi,
 • İş yeri içi tabi olunması gereken kurallara dair talimat metinlerinin hazırlanması,
 • İşçilerin savunmalarının alınmasına dair gerekli tutanakların hazırlanması,
 • Çalışanlara ilişkin fesih bildirimlerinin yapılması,
 • İhtarname düzenlenmesi,
 • İhbarname düzenlenmesi,
 • İhtarnamelere yanıt verilmesi,
 • İdari para cezalarının iptali talebiyle Sulh Ceza Mahkemeleri’nde gerekli davaların açılması, davanın takibi,
 • Maaş haciz müzekkerelerine yanıt verilmesi,
 • Şirketin taraf olduğu her türlü hukuki sözleşme ve davada hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti sağlanması,
 • Hukuka aykırı vergi cezaları hakkında itiraz prosedürünün işletilmesi ve vergi cezalarının iptali için dava açılması, davanın takibi,
 • Arabuluculuk ve uzlaşma görüşmelerine katılmak,
 • İcra takibi başlatmak ve alacağın tahsilini sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yerine getirmek.

1 thoughts on “Antalya Şirket Avukatı – Şirket Hukuku”

 1. Geri bildirim: Antalya Şirket Avukatı | Nethaberi Oku | Haber, Son Dakika Haberler

Yorumlar kapalı.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top